პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი უზრუნველყოფს მონაცემების დამუშავებისას ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ისნპექტორი აპარატის მეშვეობით ზედამხედველობს საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულებას და ახორციელებს მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე კონტროლს.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი