სახელმწიფო უწყებები და მათი ვებ გვერდები
 • http://nsc.gov.ge
  საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო
 • http://www.csb.gov.ge
  საჯარო სამსახურის ბიურო
 • http://www.government.gov.ge
  საქართველოს მთავრობა
 • http://www.eu-nato.gov.ge
  საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
 • http://www.smr.gov.ge
  რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
 • http://www.diaspora.gov.ge
  დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
 • http://www.mes.gov.ge
  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 • http://moe.gov.ge
  საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
 • http://www.economy.ge
  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
 • http://www.minenergy.gov.ge
  საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 • http://www.mod.gov.ge
  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 • http://www.justice.gov.ge
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
 • http://www.mcs.gov.ge
  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 • http://www.mra.gov.ge
  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
 • http://www.mfa.gov.ge
  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
 • http://www.police.ge
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
 • http://www.maf.ge
  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
 • http://www.mof.ge
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
 • http://www.moh.gov.ge
  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 • http://www.mcla.gov.ge
  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო
 • http://www.mrdi.gov.ge
  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
 • http://msy.gov.ge
  საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო