უფასო იურიდიული დახმარება

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ იურიდიული დახმარება http://www.transparency.ge/propertyrights-nodes/all „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ იურიდიული დახმარება http://gyla.ge/geo/human_rights/legal_assistance/legal_assistance_network „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ იურიდიული დამხარება http://article42.ge/ge/iuridiuli-dakhmareba

წაკითხვა

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი უზრუნველყოფს მონაცემების დამუშავებისას ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ისნპექტორი აპარატის მეშვეობით ზედამხედველობს საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულებას და ახორციელებს მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე კონტროლს.

წაკითხვა

კერძო საკუთრების დაცვა

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს” ფარგლებში მოქმედებს სამართლებრივი დახმარების ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს უფასო იურიდიული დახმარების გაწევას მათთვის, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა მიიღოს ფასიანი იურდიული მომსახურება. ცენტრის საქმიანობა რეგულირებულია სპეციალური დოკუმენტით – მანდატით, რომელიც განსაზღვრავს ცენტრის კომპეტენციის ფარგლებს, საქმის წარმოების მეთოდებსა და წესებს. მანდატის მიხედვით სამართლებრივი დახმარების ცენტრის კომპეტენციას განეკუთვნება სამართლებრივი საკითხები (პრობლემები), რომლებიც ეხება პირთა საკუთრების […]

წაკითხვა

პეტიცია

ონლაინ პეტიციებთ დაკავშირებით არსებული პრაქტიკა შეგიძლიათ იხილოთ მოცემულ ლინკზე: http://eparticipationge.wordpress.com/tag/ონლაინ-პეტიცია/ ონლაინ პეტიციების შექმნის და არსებულის გაცნობის მიზნით  შეგიძლიათ იხილოთ მოცემული ლინკი: http://manifest.ge

წაკითხვა

იურიდიული განათლება

ინტერნეტ-პორტალის მიზანია, თავი მოუყაროს და გაუადვილოს ინფორმაციის მოძიება სამართლისმცოდნეობით დაინტერესებულ პირებს, დაეხმაროს მათ სწორი არჩევანის გაკეთებაში. რეგულარულად გააშუქოს სიახლეები იურიდიული განათლების კუთხით და ერთგვარი შუამავალის როლი შეასრულოს იურიდიულ სასწავლებლებს, სტიპენდიების პროგრამებსა და დაინტერესებულ პირებს  შორის.

წაკითხვა

ურბანული ინფრაქტრუქტურის მოწესრიგება

თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის და ზუგდიდის მაცხოვრებლებს ქალაქის მაშტაბით არსებულ ქუჩებთან დაკავშირებით პრობლემების და დაზიანებების განთავსება (მათი მოგვარების და აღმოფხვრის მიზნით) შეუძლიათ პროექტის „ჩემი ქუჩა საქართველოს“ ვებ-გვერდზე. ვებგვერდზე შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენ ქუჩაზე არსებული პრობლემები და დაზიანებები, რომლებსაც შემდეგ თქვენი ქალაქის მერიის შესაბამისი სამსახური მოაგვარებს. ვებგვერდზე ასევე შეგიძლიათ იმსჯელოთ უკვე განთავსებულ პრობლემებზე და თვალყური მიადევნოთ, გადაიჭრა თუ […]

წაკითხვა